Pojďte spolupracovat s doktorandy a získejte svoji dotaci! | Edolo

Pojďte spolupracovat s doktorandy a získejte svoji dotaci!

Chcete aplikovat nové trendy? Znáte studenty doktorského studia a chtěli byste, aby u Vás pracovali: Pojďme získat dotaci na jejich uplatnění právě u Vás!

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
  • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

             – zlepšení výrobních procesů

             – vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

             – zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • pro malé a střední podniky: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
  • pro Znalostní organizaci (vysoká škola): mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
  • Znalostní organizace (vysoká škola) může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
Sdílení