DOTACE PRO VÁS – OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Edolo

DOTACE PRO VÁS – OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dobrý den,
 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 42. výzvu pro předkládání žádostí o podporu na projekty v rámci prioritní osy 6, zaměřené na zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva poběží od 24. září do 23. listopadu 2012. Budou podporovány projekty z následujících oblastí:

 • Implementace soustavy Natura 2000
 • Podpora biodiverzity
 • Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy
 • Výsadba zeleně a ochrana půdy v rámci schválených pozemkových úprav
 • Budování ekosystémů – např. rybí přechody
 • Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích
 • Revitalizace vodních toků
 • Obnova a výstavba vodních nádrží a poldrů
 • Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi
 • Regenerace urbanizované krajiny (zakládání a revitalizace sídelní zeleně v zeleně v prstenci kolem sídla, revitalizace brownfields)
 • Prevence sesuvů a skalních řícení a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů + vrty pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou

 
Je to jedna z posledních možností na získání financí v tomto roce. Získejte peníze pro Vaše rozvojové záměry.
 
Jsem zde pro Vás na tel. 602 242 483 nebo na emailu vedl@edolo.cz.

Sdílení