Dotace na Technologie? Ano, ale na INOVATIVNÍ! | Edolo

Dotace na Technologie? Ano, ale na INOVATIVNÍ!

KONEČNĚ je to opět tady! Je VYHLÁŠEN program Technologie! Ale pozor je zde jedna důležitá novinka a omezení…

Stroje, které chcete pořizovat musí být inovativní a musí být počítačově řiditelné (obousměrnou komunikací) – cílem je, abyste při nákupu směrovali Vaše úvahy do oblasti s názvem Průmysl 4.0.

Způsobilé výdaje jsou definované takto:

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení provozních souborů, přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase

Omezení:

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Jak jsou definovány „výrobní“ a „nevýrobní“ technologie?

  • Výrobní technologie – technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd.

Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.

  • Nevýrobní technologie – technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

1)      zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.

2)      diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.

3)      infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.

4)      technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Typickými příklady jsou technologie jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.

Sdílení